[خانه و دفتر] - [ابزار دقیق]

اصلی دوان بزرگ 20M ابزار قدرت LL3X از عمودی ابزار سه سیم | مادون قرمز مارک تسطیح ابزار

شناسه: -7340000030
قیمت 127.97$
فروخته شده / باقی می ماند 1/1
کارخانه
منقضی شده و یا لغو

نام تجاری:

دوان / بزرگ

مدل:

LL3X

مورد:

LL3X

طبقه بندی رنگ:

LL3X

نوسازی و ساخت و ساز محتوای:

مهندسی نصب و راه اندازی