[کلاه گیس و زیبایی] - [مژه های جعلی]

زیبایی سحر و جادو | نادرست چسب مژه | برچسب چسب پلک | قدرت چسب 9G

شناسه: -7140000030
قیمت 1.69$
فروخته شده / باقی می ماند 58/2116
کارخانه
منقضی شده و یا لغو

نام تجاری:

زیبایی سحر و جادو

مژه های دروغین / مژه ابزار یک محصول واحد:

چسب مخصوص مژه

مشخصات نوع:

مشخصات عادی

منبع:

سرزمین اصلی چین

عمر مفید:

3 سال

جزئیات

و یا مناطق در دمای زیر صفر درجه زیر صفر (از جمله از طریق آدرس این مناطق)، قبل از خرید چسب نیست کمی، آن را منجمد خواهد شد، پس چسب جامد دیگر در دسترس نیست، بنابراین،

هنوز اوه خرید نیست!
هنوز اوه خرید نیست!

هنوز اوه خرید نیست!