[خانه و دفتر] - [ابزار دقیق]

شرق به خط لیزر خط سبز 2 خط 5 خط 3 1:00 سیم سطح سطح سنج سبز ابزار قدرت

شناسه: -6740000030
قیمت 9.29$
فروخته شده / باقی می ماند 13/193
کارخانه
منقضی شده و یا لغو

نام تجاری:

شرق به

مدل:

FF04-21 / 41

مورد:

FF04-21 / 41

طبقه بندی رنگ:

سیم FF04-11 پنج خط FF04-41 (به استثنای سه پایه) سه پایه (1.5M) (به استثنای سه پایه) سه گانه FF04-21 (به استثنای سه پایه)

نوسازی و ساخت و ساز محتوای:

مهندسی نصب و راه اندازی

شرق را به لیزر خط