[محصولات دیجیتال] - [اسکنر بارکد]

WeiRong میکرو کانال کابل پرداخت اسکن اسکن کد تفنگ | بارکد سوپر مارکت بیان تفنگ اختصاصی تنها با یک نوار تفنگ است

WeiRong میکرو کانال کابل پرداخت اسکن اسکن کد تفنگ | بارکد سوپر مارکت بیان تفنگ اختصاصی تنها با یک نوار تفنگ است
شناسه: 3640000030
قیمت 25.47$
فروخته شده / باقی می ماند 2/13176
کارخانه کارخانه لینک خروجی مستقیم

مارک:

دفاعی

شرکت های تولیدی:

دفاعی

طبقه بندی رنگ:

(300 بار / ثانیه یک بعدی / دو بعدی QR Alipay WeChat کد جابجایی) صورتحساب جابجایی دو بعدی تلفن همراه (پرداخت هزینه می تواند صورتحساب) مدل های دو بعدی معمولی + براکت