[برق الکترونیک] - [زنگ هشدار]

بوق زنگ | زنگ | هشدار | آژیر | دسیبل بالا 130Db | زنگ بلندگو میزبان | زنگ اخبار

بوق زنگ | زنگ | هشدار | آژیر | دسیبل بالا 130Db | زنگ بلندگو میزبان | زنگ اخبار
کد محصول: 1360000030
قیمت واحد 7.19$
تعداد فروخته شده 44
سهام موجود 32

نام تجاری:

KOB

مدل:

KT-BJ02

آژیر هشدار شاخ آژیر هشدار 130Db زنگ بالا دسیبل زنگ اخبار سخنران میزبان

آژیر هشدار شاخ آژیر هشدار 130Db زنگ بالا دسیبل زنگ اخبار سخنران میزبان

آژیر هشدار شاخ آژیر هشدار 130Db زنگ بالا دسیبل زنگ اخبار سخنران میزبان