Mountain guest sundick outdoor mosquito mask | Anti- mosquito insect gauze headgear headgear | protective head net caps

Mountain guest sundick outdoor mosquito mask | Anti- mosquito insect gauze headgear headgear | protective head net caps
3.7USD
 

Product description:

Product parameters :

  • Brand : Mountain off
  • Are malls the same paragraph : yes
  • Product Number : SD-WZ01
  • made in China
  • Price tag : 56
  • Time to market: 2014 summer


Man on gifts Event date :2014-07-24 22:31:00 -- 2014-07-27 22:31:00

Single orders over 98 yuan : Less 5 yuan No ceiling ; Free shipping ( Free shipping area: * Jiangsu, Zhejiang, Shanghai * * * Jiangxi, Anhui, Beijing, Tianjin * * * Hebei, Shandong, Shanxi * * * Inner Mongolia, Guangxi, Guangdong * * * Hunan, Hainan, Fujian * * * Liaoning, Henan, Hubei * * * Jilin, Heilongjiang, Shaanxi * * * Guizhou, Yunnan, Chongqing * * Sichuan Province)

Tips: figure hat is no longer inside, only props for the role, need to be purchased oh