YAMAHA KS4-M53G0-102 3.6V

YAMAHA KS4-M53G0-102 3.6V
 

Product description:

YAMAHA KS4-M53G0-102 3.6V
Product Description

YAMAHA PRCX Robot Controller QRCX, RCX40, RCX142, RCX143, RCX144 series robot controllers.

N3000CR-3YA - Yamaha PLC Replacement Battery
Description:
Replacement Battery for YAMAHA PRCX Robot Controller QRCX, RCX40, RCX142, RCX143, RCX144 series robot controllers.
N3000CR-3YA