Electric Kettle electric kettle CL1817M

Electric Kettle electric kettle CL1817M
 

Product description:

Electric kettle CL1817M


Name : CL1817M
Description: Product Category : Fast electric kettle series
Product Name: electric kettle
Product Type : CL1817M
Product Specifications : 220-240V ~ 50HZ 1500W 1.7L