آداپتور دوربین برای به روز رسانی شکاف لامپ

آداپتور دوربین برای به روز رسانی شکاف لامپ
500USD
 

Product description:

به لامپ شکاف دیجیتالی ، یک شکافنده پرتو یا آداپتور در اسلیت لامپ قرار داده است، با یک آداپتور دوربین، سپس یک دوربین DSRL توانید پیوست کنید.

این آداپتور دوربین برای نفاق انداز ورود به پرتو، کانن EOS و نیکون DSRL .

نفاق انداز ورود به پرتو و آداپتورهای دوربین برای لامپ شکاف دیجیتالی. ما می توانیم مدل CSO / هاگ Streit / Topcon / زایس / NIDEK / Shinnipon و تمام لامپ شکاف ساخته شده در چین مطابقت.

نفاق انداز ورود به پرتو و آداپتورهای CCD برای میکروسکوپ جراحی. ما می توانیم مدل مولر / زایس / Topcon / لایکا / CSO و انواع میکروسکوپ جراحی مطابقت.