مجموعه های تلفن 2467

مجموعه های تلفن 2467
 

Product description:

  • جیب تلفن همراه با کیفیت بالا مواد پنبه بافی ساخته شده با هم، رنگ ، و ویژگی های نقوش کارتونی بر روی سطح. الگو می تواند سفارشی. می توان آن را مورد استفاده در یک کاربر تلفن همراه به حمل قرار داده است، بلکه مانع از ورود ذرات تلفن داخلی
  • جیب تلفن همراه با کیفیت بالا مواد پنبه بافی ساخته شده با هم، رنگ ، و ویژگی های نقوش کارتونی بر روی سطح. الگو می تواند سفارشی. می توان آن را مورد استفاده در یک کاربر تلفن همراه به حمل قرار داده است، بلکه مانع از ورود ذرات تلفن داخلی